Actievoorwaarden winactie

Actie “Schrijf je in voor de nieuwsbrief en maak kans op één van de prijzen”

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Schrijf je in voor de Smartwares nieuwsbrief en maak kans op één van de prijzen” Deze actie wordt georganiseerd door Smartwares Europe te Tilburg (“Smartwares”).

Samenvatting van de actie

Schrijf je in voor de Smartwares nieuwsbrief en maak kans op één van de prijzen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Smartwares en maak kans op één van de prijzen. We verloten 5x een CWR-39002 - Action Camera  t.w.v. €99,99. Deze actie loopt tot en met 18 maart 2021. De winnaars worden direct na deelname geïnformeerd. De winnaars ontvangen de gewonnen prijs uiterlijk binnen 4 weken op het opgegeven adres.

Voorwaarden

Algemeen

Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door u in te schrijven voor de actie verklaart u zich akkoord met deze actievoorwaarden.

Deelname aan de actie staat alleen open voor personen die meerderjarig zijn (18 jaar of ouder).

Iedere winnaar van de actie is verplicht om op verzoek van Smartwares bewijs te tonen van diens meerderjarigheid, alvorens de prijs wordt uitgekeerd of afgeleverd. Smartwares kan in dit verband verlangen dat de winnaar daartoe diens wettelijk identificatiebewijs aan Smartwareslaat zien. Indien de winnaar daar geen gehoor aan geeft, of niet meerderjarig blijkt te zijn, mag Smartwares ervoor kiezen om de prijs niet aan deze winnaar uit te keren of af te leveren.

Als u voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, mag u met één inschrijving meedingen naar de prijs. Het is niet toegestaan om als individu meerdere inschrijfformulieren in te sturen.

Looptijd actie, uiterste inschrijfdatum en vindplaats deelnameformulier

De actieperiode loopt van 18 februari 2021 tot en met 18 maart 2021.

De inschrijving voor deelneming dient uiterlijk 31 maart 2021 door Smartwares ontvangen te zijn.

Noodzakelijke gegevens bij inschrijving

Deelname aan de actie staat open als u meerderjarig bent en u zich tijdens de looptijd van de actie (zie 2.1) inschrijft voor het ontvangen van de maandelijkse Smartwares nieuwsbrief.

De deelnemer moet in het inschrijfformulier tenminste invullen:

E-mailadres

Voornaam

Achternaam

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

De bovengenoemde persoonsgegevens verwerken wij, omdat dit nodig is om de actie goed uit te kunnen voeren.

Bij de inschrijving kan Smartwares ook om extra informatie vragen, zoals waar u ons product gekocht heeft en of deze actie daar een rol in speelde.

Hoe weet ik of het inschrijven is gelukt?

Als Smartwares de inschrijving in goede orde en binnen de looptijd heeft ontvangen, wordt dat direct op de actie pagina aan u bevestigd. Tevens ziet u meteen of u een prijs gewonnen heeft.

Als het niet lukt om via het online formulier in te schrijven, kunt u contact opnemen met Smartwares via telefoonnummer +31 (0)88 5940400 voor Nederland en België.

Wat gebeurt er na mijn inschrijving?

Uiterlijk vier weken na de einddatum van de actieperiode ontvangt u, als u een prijs gewonnen heeft, het product op het door u opgegeven adres. De trekking gebeurt volledig automatisch via Woobox. Er worden in totaal 5 prijzen verloot gedurende de looptijd van de actie.

Smartwares neemt met de prijswinnaar(s) contact op via de bij de inschrijving aan Smartwares doorgegeven contactgegevens. Smartwares kiest daarbij zo veel mogelijk voor contact per e-mail. Als u uw telefoonnummer aan Smartwares kenbaar heeft gemaakt in het inschrijfformulier, kan Smartwares u bellen, maar Smartwares is daartoe niet verplicht.

Wat gebeurt er als ik een prijs win?

Zodra is vastgesteld dat de prijs aan de betreffende winnaar kan worden afgeleverd, wordt de gewonnen prijs aan de winnaar toegezonden op het in het inschrijfformulier aangegeven adres.

De prijs is niet inwisselbaar voor geld. De prijs is bestemd voor de winnaar(s) persoonlijk en kan niet zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Smartwares aan een ander worden overgedragen.

Smartwares wil de prijswinnaar(s) uiteraard de tijd bieden om de prijs op hun gemak in ontvangst te nemen, maar moet daar om praktische redenen wel een grens aan stellen. Als u de prijs niet uiterlijk vier weken na het bekend maken van de gewonnen prijs in ontvangst genomen hebt, vervalt uw recht op de prijs. Smartwares is in dat geval niet tot enige schadevergoeding of vervangende prestatie verplicht.

Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat u bereikbaar bent via de contactgegevens die u in het inschrijfformulier heeft ingevuld. Smartwares is niet verplicht om met de prijswinnaar(s) contact te zoeken langs andere wegen dan de contactgegevens die in het inschrijfformulier zijn ingevuld.

Smartwares is niet verplicht om een prijswinnaar meer dan één keer te benaderen met de mededeling dat deze een prijs gewonnen heeft. Als het nodig is om voor het laten leveren van de prijs een afspraak te maken met Smartwares en Smartwares heeft u daarvoor benaderd zonder dat er direct een afspraak kon worden ingepland, dan is het aan u om binnen twee weken contact op te nemen met Smartwares om alsnog een afspraak te maken. Doet u dat niet, dan vervalt uw recht op de prijs.

Bij het verzilveren/benutten van een gewonnen prijs, zijn de prijswinnaars gebonden aan de (huis)regels en voorwaarden die Smartwares daaraan stelt. Hier staan ook de regels die gelden bij het afzeggen van een gemaakte afspraak of reservering. Als er extra kosten ontstaan doordat een prijswinnaar een afspraak of reservering afzegt, is Smartwares niet verplicht om die te betalen. Als volgens de voorwaarden de aankoopsom/tegenprestatie voor de gewonnen prijs verschuldigd blijft bij (al dan niet laattijdige of herhaaldelijke) annulering door de winnaar, dan betaalt Smartwares de tegenprestatie niet nogmaals. Dit kan derhalve betekenen dat uw recht op de gewonnen prijs vervalt, als u een afspraak of reservering afzegt.

Privacy

  • Smartwares verwerkt de persoonsgegevens die u in het inschrijfformulier invult overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens (contactgegevens) die wij nodig hebben om de actie goed uit te kunnen voeren, verwerken wij op basis van die noodzaak, omdat u heeft aangegeven dat u aan de actie mee wilt doen.
  • Als u een prijs gewonnen heeft en het voor de aflevering of uitvoering van de prijs nodig is om uw contactgegevens door te geven aan een derde partij, dan gebeurt ook die doorgifte van uw contactgegevens op basis van de noodzaak voor het uitvoeren van de actie, omdat u heeft aangegeven aan de actie mee te willen doen. De contactgegevens van de winnaar(s) worden door derde partijen op eigen verantwoordelijkheid verwerkt. Voor de wijze waarop een derde partij met uw contactgegevens omgaat, verwijzen wij u naar het privacybeleid van deze partij.
  • Als u aan Smartwares ook gegevens verstrekt die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de actie (als u extra informatie invult in het inschrijfformulier, of als u opteert voor het ontvangen van informatie over toekomstige acties en/of onze producten), dan berust de daaruit voortvloeiende verwerking van die gegevens op uw toestemming. Wij verwerken die gegevens om onze producten en acties te kunnen verbeteren of om u te informeren over onze producten en ons bedrijf.

Als u dat wilt, kunt u uw toestemming voor de in artikel 7.3 bedoelde verwerking ook weer intrekken. Dit kunt u doen via de uitschrijf knop in de maandelijkse Smartwares nieuwsbrief. De intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerkingen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de actie, heeft geen negatief effect op uw deelname aan de actie.

Intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht: de verwerkingen die Smartwares vóór de intrekking van uw toestemming al had gedaan, blijven rechtmatig.

U heeft te allen tijde het recht om bij Smartwares op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, en/of om deze te laten corrigeren, afschermen of verwijderen. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen aan: service@Smartwares.eu of door te bellen naar + 31 (0)13 0900 5423. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunnen wij u vragen om zich te legitimeren, om zeker te weten dat uw verzoek (alleen) betrekking heeft op uw eigen persoonsgegevens.

Op deze actie is ook ons algemene privacybeleid van toepassing. U vindt dat op: https://www.smartwares.eu/nl-nl/privacybeleid. Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wij raden u aan om het actuele beleid regelmatig te bekijken.

Overige voorwaarden

Smartwares heeft het recht om een deelnemer van de actie uit te sluiten, indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Smartwares of anderen.

Smartwares aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die op welke wijze dan ook (direct of indirect) mocht voortvloeien uit of samenhangt met de actie, tenzij de schade veroorzaakt zou zijn door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Smartwares.

De deelnemer kan geen aanspraak maken op financiële compensatie indien de deelnemer niet in staat is om een gewonnen prijs (tijdig) te claimen, in ontvangst te nemen, of te benutten.

In aanvulling op deze actievoorwaarden zijn, voor zover deze zich voor toepassing op de actie lenen, op de actie van toepassing: de algemene voorwaarden van Smartwares. Deze zijn te raadplegen op: www.smartwares.eu/nl-nl/algemene-voorwaarden. Een kopie van deze algemene voorwaarden kan ook worden opgevraagd bij Smartwares Europe via telefoonnummer +31 (0) 88 5940400.

Bij deelname aan de actie worden de deelnemers deswege geacht op de hoogte te zijn van de actievoorwaarden en de algemene voorwaarden en hiermee te hebben ingestemd.

Eventuele geschillen in verband met deze actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Op de actie en alle rechtsvorderingen die daarmee samen mochten hangen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Aan het laden
Aan het laden
Image title