Actievoorwaarden Review winactie

Actie schrijf een review en maak kans op een CIP-39901 Beveiligingscamera & licht

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Schrijf een review en maak kans op een CIP-39901 Beveiligingscamera & licht ” Deze actie wordt georganiseerd door Smartwares Europe te Tilburg (“Smartwares”).

Samenvatting van de actie

Schrijf een review over jouw Smartwares product(en) en maak kans op een CIP-39901 Beveiligingscamera & licht.

Schrijf een review op de Bol.com, Coolblue.nl, Kieskeurig.nl, Smartwareshome.eu en/of op de website van de winkel/webshop waar je jouw Smartwares product hebt gekocht en maak hiermee kans op het winnen van een Smartwares CIP-39901 Beveiligingscamera & licht.

Voorwaarden

Algemeen

1.1 Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door je in te schrijven voor de actie verklaar je jezelf akkoord met deze actievoorwaarden.
1.2 Deelname aan de actie staat alleen open voor personen die meerderjarig zijn (18 jaar of ouder).
1.3 Iedere winnaar van de actie is verplicht om op verzoek van Smartwares bewijs te tonen van diens meerderjarigheid, alvorens de prijs wordt uitgekeerd of afgeleverd. Smartwares kan in dit verband verlangen dat de winnaar daartoe diens wettelijk identificatiebewijs aan Smartwares laat zien. Indien de winnaar daar geen gehoor aan geeft, of niet meerderjarig blijkt te zijn, mag Smartwares ervoor kiezen om de prijs niet aan deze winnaar uit te keren of af te leveren.
1.4 Als je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, mag je met één inschrijving per website per Smartwares product meedingen naar de prijs. Het is niet toegestaan om als individu meerdere inschrijfformulieren in te sturen op dezelfde website voor hetzelfde Smartwares product.

Looptijd actie, uiterste inschrijfdatum en vindplaats deelnameformulier

2.1 De actie loopt van 12 oktober 2020 tot en met 1 november 2021.
2.2 De inschrijving voor deelneming dient uiterlijk 1 november 2021 door Smartwares ontvangen te zijn.
2.3 De deelnemer kan zich inschrijven middels het formulier op:

Noodzakelijke gegevens bij inschrijving

3.1 Deelname aan de actie staat open als je meerderjarig bent en tijdens de looptijd van de actie (zie 2.1) een waarheidsgetrouwe en inhoudelijke review schrijft over jouw Smartwares product op de website van Bol.com, Coolblue.nl, Kieskeurig.nl, Smartwareshome.eu en/of op de website van de winkel/webshop waar je jouw Smartwares product hebt gekocht.
3.2 De deelnemer moet in het inschrijfformulier tenminste invullen:
Voornaam en achternaam
Geboortedatum
Straatnaam en huisnummer
Postcode
Stad
Emailadres
De verklaring dat je meerderjarig bent
3.3 De bovengenoemde persoonsgegevens verwerken wij, omdat dit nodig is om de actie goed uit te kunnen voeren.
3.4 Bij de inschrijving kan Smartwares ook om extra informatie vragen, zoals waar je ons product gekocht hebt en of deze actie daar een rol in speelde. Ook vragen wij of je het op prijs stelt om op de hoogte gehouden te worden van toekomstige acties of nieuws over onze producten. Wij vinden het fijn als je dit ook invult, maar dit is niet noodzakelijk om mee te kunnen doen aan de actie.

Hoe weet ik of het inschrijven is gelukt?

4.1 Als Smartwares de inschrijving in goede orde en binnen de looptijd heeft ontvangen, wordt dat direct op de inschrijfpagina bevestigd.
4.2 Als het niet lukt om via het online formulier in te schrijven, kun je contact opnemen met Smartwares via telefoonnummer +31 (0)88 5940400 voor Nederland en België.

Wat gebeurt er na mijn inschrijving?

5.1 Na inschrijving controleert Smartwares jouw review en ontvang je hiervan een bevestiging of een afwijzing.
5.2 Smartwares trekt uit alle tijdig binnengekomen volledige inschrijvingen willekeurig elk kwartaal een winnaar. Er zal elk kwartaal één Smartwares CIP-39901 Beveiligingscamera & licht of een in waarde vergeljikbaar product/producten worden verloot. Er vindt ieder kwartaal één trekking plaats. De trekking gebeurt via een online lotingsprogramma.
5.3 Smartwares neemt met de prijswinnaar(s) contact op via de bij de inschrijving aan Smartwares doorgegeven contactgegevens. Smartwares kiest daarbij zo veel mogelijk voor contact per e-mail. Als je jouw telefoonnummer aan Smartwares kenbaar hebt gemaakt in het inschrijfformulier, kan Smartwares je bellen, maar Smartwares is daartoe niet verplicht.

Wat gebeurt er als ik een prijs win?

6.1 De Smartwares CIP-39901 Beveiligingscamera & licht zal binnen vier weken na bekendmaking per pakketpost naar de bij Smartwares bekende adresgegevens worden toegestuurd.
6.2 Smartwares is gerechtigd om het product te wijzigen in een ander product wanneer de CIP-39901 Beveiligingscamera & licht niet op voorraad is.
6.3 De prijs is niet inwisselbaar voor geld. De prijs is bestemd voor de winnaar(s) persoonlijk en kan niet zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Smartwares aan een ander worden overgedragen.
6.4 Smartwares wil de prijswinnaar(s) uiteraard de tijd bieden om de prijs op hun gemak in ontvangst te nemen, maar moet daar om praktische redenen wel een grens aan stellen. Als je de prijs niet uiterlijk op twee weken na het versturen van het product in ontvangst genomen hebt, vervalt je recht op de prijs. Smartwares is in dat geval niet tot enige schadevergoeding of vervangende prestatie verplicht.
6.5 Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat je bereikbaar bent via de contactgegevens die je in het inschrijfformulier heeft ingevuld. Smartwares is niet verplicht om met de prijswinnaar(s) contact te zoeken langs andere wegen dan de contactgegevens die in het inschrijfformulier zijn ingevuld.
6.6 Smartwares is niet verplicht om een prijswinnaar meer dan één keer te benaderen met de mededeling dat deze een prijs gewonnen heeft. Als het nodig is om voor het laten leveren van de prijs een afspraak te maken met Smartwares, en Smartwares heeft je daarvoor benaderd zonder dat er direct een afspraak kon worden ingepland, dan is het aan jou om binnen twee weken contact op te nemen met Smartwares om alsnog een afspraak te maken. Doe je dat niet, dan vervalt je recht op de prijs.
6.7 Bij het verzilveren/benutten van een gewonnen prijs, zijn de prijswinnaars gebonden aan de (huis)regels en voorwaarden die Smartwares daaraan stelt. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.smartwares.eu/nl-nl/actievoorwaarden-review-winactie.

Privacy
7.1 Smartwares verwerkt de persoonsgegevens die je in het inschrijfformulier invult overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens (contactgegevens) die wij nodig hebben om de actie goed uit te kunnen voeren, verwerken wij op basis van die noodzaak, omdat je hebt aangegeven dat je aan de actie mee wilt doen.
7.2 Als je een prijs gewonnen hebt en het voor de aflevering of uitvoering van de prijs nodig is om je contactgegevens door te geven aan een derde partij, dan gebeurt ook die doorgifte van je contactgegevens op basis van de noodzaak voor het uitvoeren van de actie, omdat je hebt aangegeven aan de actie mee te willen doen.
7.3 Als je aan Smartwares ook gegevens verstrekt die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de actie (als je extra informatie invult in het inschrijfformulier, of als je opteert voor het ontvangen van informatie over toekomstige acties en/of onze producten), dan berust de daaruit voortvloeiende verwerking van die gegevens op uw toestemming. Wij verwerken die gegevens om onze producten en acties te kunnen verbeteren of om je te informeren over onze producten en ons bedrijf.
7.4 Als je dat wilt, kun je toestemming voor de in artikel 7.3 bedoelde verwerking ook weer intrekken. In de e-mail waarmee de ontvangst van je inschrijfformulier wordt bevestigd, staat een hyperlink waarmee je dat kunt doen. De intrekking van je toestemming voor gegevensverwerkingen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de actie, heeft geen negatief effect op uw deelname aan de actie.
7.5 Intrekken van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht: de verwerkingen die Smartwares vóór de intrekking van je toestemming al had gedaan, blijven rechtmatig.
7.6 Je hebt ten allen tijde het recht om bij Smartwares op te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, en/of om deze te laten corrigeren, afschermen of verwijderen. Je kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen aan: service@smartwares.eu of door te bellen naar + 31 (0)13 0900 5423. Als je gebruik wilt maken van deze rechten, kunnen wij je vragen om je te legitimeren, om zeker te weten dat uw verzoek (alleen) betrekking heeft op uw eigen persoonsgegevens.
7.7 Op deze actie is ook ons algemene privacy beleid van toepassing. Je vindt deze op: https://www.smartwares.eu/nl-nl/privacybeleid. Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wij raden je aan om het actuele beleid regelmatig te bekijken.

Overige voorwaarden
8.1 Smartwares heeft het recht om een deelnemer van de actie uit te sluiten, indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Smartwares of anderen.
8.2 Smartwares aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die op welke wijze dan ook (direct of indirect) mocht voortvloeien uit of samenhangt met de actie, tenzij de schade veroorzaakt zou zijn door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Smartwares.
8.3 De deelnemer kan geen aanspraak maken op financiële compensatie indien de deelnemer niet in staat is om een gewonnen prijs (tijdig) te claimen, in ontvangst te nemen, of te benutten.
8.4 In aanvulling op deze actievoorwaarden zijn, voor zover deze zich voor toepassing op de actie lenen, op de actie van toepassing: de algemene voorwaarden van Smartwares. Deze zijn te raadplegen op: www.smartwares.eu/nl-nl/algemene-voorwaarden. Een kopie van deze algemene voorwaarden kan ook worden opgevraagd bij Smartwares Europevia telefoonnummer +31 (0) 88 5940400.
8.5 Bij deelname aan de actie worden de deelnemers deswege geacht op de hoogte te zijn van de actievoorwaarden en de algemene voorwaarden en hiermee te hebben ingestemd.
8.6 Eventuele geschillen in verband met deze actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Op de actie en alle rechtsvorderingen die daarmee samen mochten hangen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Aan het laden
Aan het laden
Image title